fbpx

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem i Administratorem www.optimaprint.pl jest:
Optimaprint Sp. z o.o. ul. Dunajcowa 60, 33-300 Nowy Sącz , NIP: 734-35-48-646 ,
KRS: 0000676525 zwanej dalej jako „administrator” lub „usługodawca”.
1.2 Serwis www.optimaprint.pl dostępny jest pod adresem http://optimaprint.pl
1.3 Niniejszy regulamin określa:
a) warunki korzystania z serwisu;
b) zasady przyjmowania zleceń;
c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
d) warunki reklamacji;
e) warunki przyjmowania plików do druku;
f) odpowiedzialność optimaprint.pl;

2. Warunki korzystania z serwisu www.optimaprint.pl

2.1 Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.optima3d.pl (zwanego dalej jako „optimaprint.pl”), zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2.2 Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.optima3d.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
2.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
– Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
– Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
– Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Zamówienia

Regulamin zamówień

Nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4. Reklamacje

4.1 Reklamacje można złożyć za pośrednictwem maila biuro@optimaprint.pl.
4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji:
4.2.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się adresem email który posłużył do złożenia zamówienia oraz numerem faktury VAT.
4.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności. Zdjęcia uszkodzenia prosimy przesłać na adres biuro@optimaprint.pl
4.2.3 Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
4.2.4 Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
4.2.5 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 17:00.
4.2.6 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki:
4.3.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru
– Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 2 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Optimaprint Sp. z o.o. do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
– Reklamacja wniesiona po upływie 2 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.
4.3.2 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki:
– Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Optimaprint Sp. z o.o. na koszt Odbiorcy.
– Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.
– Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie Optimaprint Sp. z o.o.. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni.

5. Materiały do druku

5.1 Optimaprint Sp. z o.o. nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, Optimaprint Sp. z o.o. może odmówić drukowania takich materiałów.
5.2 Optimaprint Sp. z o.o. nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta
5.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji: Grafika- pliki.
Optimaprint Sp. z o.o. NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.
5.4 Wszystkie dokonywane przez Optimaprint Sp. z o.o. korekty prac są przesyłane do Klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Klienta akceptacji drogą mailową.
5.5. Optimaprint Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.
5.6 www.optimaprint.pl nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.

6. Zakres odpowiedzialności

6.1 Optimaprint Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści
b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Optimaprint Sp. z o.o.
d) Wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe
e) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta
f) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem Klienta a bankiem Optimaprint Sp. z o.o.
h) Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 4.3 regulaminu)

7. Własność intelektualna.

Zawartość strony internetowej www.optimaprint.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu www.optimaprint.pl oraz treści w nim zawartych należą do firmy Optimaprint Sp. z o.o.. Wszystkie logotypy, zdjęcia, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe należą do serwisu www.optimaprint.pl. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.optimaprint.pl bez zgody właściciela jest ZABRONIONE.